Jak przejść na Estoński CIT

 

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest opcją podatkową, czyli jest dobrowolne. Można to zrobić do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym spółka chce skorzystać z estońskiego CIT-u, lub w trakcie roku podatkowego.

Aby z tej opcji skorzystać podatnik spełniający ustawowe warunki, w obu powyższych przypadkach, winien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem na druku ZAW-RD do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie o wyborze Estońskiego CIT-u może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Wówczas, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem, podatnik zamyka księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza obowiązek rozliczenia się z podatku CIT klasycznego i złożenia zeznania CIT-8.

Pozwoli to prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania za okres stosowania estońskiego CIT. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem (art. 28j ust. 5 ustawy o CIT).

Opodatkowanie ryczałem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych i może być automatycznie przedłużone na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji CIT-8E (art. 28r ust. 1 ustawy o CIT), składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem.

 

Porównaj: nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2023 r.

Doprecyzowany został moment, w którym należy złożyć zawiadomienie ZAW-RD w przypadku podatnika przechodzącego na estoński CIT w ciągu roku podatkowego. Uchwalone zmiany wskazują, że w takiej sytuacji zastosowanie ma zasada ogólna (wyrażona w art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT), zgodnie z którą podatnik winien złożyć zawiadomienie ZAW-RD do końca pierwszego miesiąca roku opodatkowania estońskim CIT.