Katalog dochodów opodatkowanych Estońskim CIT-em

Zgodnie z art. 28m ust. 1 ustawy o CIT opodatkowaniu Estońskim CIT-em, czyli ryczałtem od dochodu spółek podlega generalnie 6 kategorii dochodów.

1) dochód z tytułu zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem, w części przeznaczonej do podziału między wspólników lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem,

2) dochód z tytułu ukrytych zysków,

3) dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika,

4) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku (w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia przez osobę fizyczną w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części),

5) dochód z tytułu zysku netto w części niepodzielonej lub nieprzeznaczonej na pokrycie straty w okresie stosowania ryczałtu – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem,

6) dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

W praktyce opodatkowaniu CIT-etm Estońskim podlega dochód ustalony również jako:

 • świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej
 • nadwyżka wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji
 • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego
 • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju (vide: ulga na pomoc dla Ukraińców)
 • wydatki na reprezentację
 • wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów, lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • wartość przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych)
 • dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów
 • odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę
 • zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.
 • Opodatkowaniu CIT-em Estońskim nie podlega tylko zysk wypłacony w formie dywidendy, ale i inne formy jego dystrybucji, na przykład w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników, lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych, w szczególności:

 • kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek
 • nadwyżka zwróconej kwoty dopłaty wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty
 • wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.
 • Intencją ustawodawcy było uwzględnienie w katalogu dochodów do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek także innych, alternatywnych wobec dywidnedy świadczeń, dokonanych na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych bezpośrednio, lub pośrednio z podatnikiem, lub z tymi wspólnikami. Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany. Świadczenie ma być wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk.

  Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Świadczenie uznane za ukryty zysk, w przypadku gdy stroną jest wspólnik spółki opodatkowanej ryczałtem, może być ocenianie w kontekście świadczenia ekwiwalentnego dywidendzie. Takie świadczenie powstanie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu) osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy.

  Wypłata tzw. „ukrytych zysków” oznacza powstanie dla spółki odpowiadającego im dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem.

  Jednak dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu innych podmiotów powiązanych na działanie i decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie takiego świadczenia