Kto nie może skorzystać z Estońskiego CIT-u?

 

Z Estońskiego CIT-u nie mogą skorzystać m.in.:

1) przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16 CIT – czyli

 • banki krajowe,
 • instytucje kredytowe,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowo,
 • firmy inwestycyjne,
 • towarzystwa, zarządzające alternatywną spółką inwestycyjną,
 • krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń,
 • krajowy zakład reasekuracji oraz zagraniczny zakład reasekuracji
 • dobrowolny fundusz,
 • otwarty fundusz,
 • pracowniczy fundusz,
 • centralny depozyt papierów wartościowych,

2) instytucje pożyczkowe

3) podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, czy uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.
(oznacza to, że podatnicy osiągający aktualnie dochody zwolnione na podstawie decyzji o wsparciu lub zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE są wyłączeni z możliwości opodatkowania ryczałtem. Po wyczerpaniu limitu albo po uchyleniu, lub wygaśnięciu decyzji (zezwolenia) podatnik spełniający warunki określone w przepisach o ryczałcie może wybrać tę formę opodatkowania).

4) podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji.

5) Podmioty uczestniczące w podziałach, łączeniach i w transakcji wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

(Wyłączenie ostatniej kategorii podmiotów ma charakter czasowy. Podatnik uczestniczący w restrukturyzacji może wybrać opodatkowanie CIT-em Estońskim najwcześniej w trzecim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności w wyniku wystąpienia zdarzenia połączenia, podziału, czy wniesienia/otrzymania) wkładu niepieniężnego, nie wcześniej jednak niż po 24 miesiącach od dnia utworzenia).

 

Uwaga:

W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, ww. przepisy stosuje się także odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

Z zastrzeżeniem, że taką formę opodatkowania można wybrać w sytuacji, jeżeli:

 • Spółka z o.o. zostaje utworzona w drodze przekształcenia działalności gospodarczej, bo przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust.1 pkt 5-6, a więc nie ogranicza w żaden sposób prawa do skorzystania z ryczałtu – tak w „Przewodniku do ryczałtu od dochodów spółek”, wydanym przez Ministra Finansów w dniu 23 grudnia 2021 r.;
 • Spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zostanie poddana podziałowi przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do drugiej spółki, również opodatkowanej ryczałtem, to obie spółki zachowają prawo do tej formy opodatkowania – tak uznano w interpretacji podatkowej z dnia 4 sierpnia 2022 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.281.2022.4.AW.