Kancelaria Prawna Skarbiec

Kto nie może skorzystać z Estońskiego CIT-u?

Kto nie może skorzystać z Estońskiego CIT-u?

Z Estońskiego CIT-u nie mogą skorzystać m.in.:

1) przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16 CIT – czyli

 • banki krajowe,

 • instytucje kredytowe,

 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowo,

 • firmy inwestycyjne,

 • towarzystwa, zarządzające alternatywną spółką inwestycyjną,

 • krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń,

 • krajowy zakład reasekuracji oraz zagraniczny zakład reasekuracji

 • dobrowolny fundusz,

 • otwarty fundusz,

 • pracowniczy fundusz,

 • centralny depozyt papierów wartościowych,
 • 2) instytucje pożyczkowe

  3) podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, czy uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. (oznacza to, że podatnicy osiągający aktualnie dochody zwolnione na podstawie decyzji o wsparciu lub zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE są wyłączeni z możliwości opodatkowania ryczałtem. Po wyczerpaniu limitu albo po uchyleniu, lub wygaśnięciu decyzji (zezwolenia) podatnik spełniający warunki określone w przepisach o ryczałcie może wybrać tę formę opodatkowania).

  4) podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji.

  5) Podmioty uczestniczące w podziałach, łączeniach i w transakcji wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

  (Wyłączenie ostatniej kategorii podmiotów ma charakter czasowy. Podatnik uczestniczący w restrukturyzacji może wybrać opodatkowanie CIT-em Estońskim najwcześniej w trzecim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności w wyniku wystąpienia zdarzenia połączenia, podziału, czy wniesienia/otrzymania) wkładu niepieniężnego, nie wcześniej jednak niż po 24 miesiącach od dnia utworzenia).

  Uwaga:

  W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego, ww. przepisy stosuje się także odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

  Z zastrzeżeniem, że taką formę opodatkowania można wybrać w sytuacji, jeżeli:

 • Spółka z o.o. zostaje utworzona w drodze przekształcenia działalności gospodarczej, bo przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust.1 pkt 5-6, a więc nie ogranicza w żaden sposób prawa do skorzystania z ryczałtu - tak w „Przewodniku do ryczałtu od dochodów spółek”, wydanym przez Ministra Finansów w dniu 23 grudnia 2021 r.;

   

 • Spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zostanie poddana podziałowi przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do drugiej spółki, również opodatkowanej ryczałtem, to obie spółki zachowają prawo do tej formy opodatkowania – tak uznano w interpretacji podatkowej z dnia 4 sierpnia 2022 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.281.2022.4.AW.
 • Skontaktuj się z nami

  Kancelaria Prawna Skarbiec
  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
  Adres e-mail:
  Telefon:

  Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

  Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012