Nowa spółka a Estoński CIT

 

W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności warunek dotyczący struktury przychodów uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem.

 

Warunek dotyczący zatrudnienia nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących.

Jednak począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik musi corocznie zwiększać zatrudnienie o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w przepisach. Dotyczy to zarówno zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie innej umowy.

Również w tym przypadku do limitu osób zatrudnionych nie wlicza się wspólników spółki.