Preferencje podatkowe spółek wspierających Ukraińców

 

Do końca grudnia 2022 r. Spółki opodatkowanie CIT-em Estońskim i udzielające pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy (za pośrednictwem innych podmiotów) mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Umożliwia to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministerstwa Finansów, w sytuacji przekazania w formie darowizn lub nieodpłatnego świadczenia na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy możliwe jest nie pobranie Estońskiego CIT-u. Zaniechanie ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń zrealizowanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 38w ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiotami, na rzecz których spółki opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek mogą przekazywać darowizny lub świadczyć nieodpłatne świadczenia w celu przekazania ich obywatelom Ukrainy są:

  • organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
  • podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Zaniechanie poboru ryczałtu może objąć wszelkie świadczenia niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów. Minister Finansów nie określił form pomocy, których dotyczy ulga, ze względu na spodziewaną dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji , w jakiej znalazł się dany uchodźca. Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki lub kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

Preferencja obowiązywać będzie w odniesieniu do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 19 marca 2022 r. i zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 641.