Warunki korzystania z Estońskiego CIT-u

 

Warunki korzystania z Estońskiego CIT-u przez spółkę zakładają spełnienie poniższych wymogów. Przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki (chodzi o to by ponad połowa przychodów spółki pochodziła z działalności operacyjnej, czyli z działalności bezpośrednio związanej z wytwarzaniem towarów, lub świadczeniem usług).

Spółka, która chce wybrać formę ryczałtową zatrudnia na umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym), albo zatrudnia na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

 

Uwaga:

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności mogą skorzystać z ulg, dotyczących pochodzenia przychodów oraz zatrudnienia. Warunek dotyczący struktury przychodów uznaje się za spełniony w pierwszym roku podatkowym opodatkowania Estońskim CIT.

Warunek dotyczący zatrudnienia nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności i 2 lat bezpośrednio po nim następujących. Począwszy od drugiego roku podatkowego, spółka ma obowiązek corocznie zwiększać zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, aż do osiągnięcia poziomu zatrudnienia określonego w przepisach.

Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami spółki zamierzającej wybrać Estoński CIT są wyłącznie osoby fizyczne. Spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną (nie ma jednak przeszkód, aby wspólnik miał udziały w wielu spółkach jednocześnie).

Za okres opodatkowania ryczałtem spółka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Spółka złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

 

Uwaga! Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Do minimalnego poziomu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, nie wlicza się wspólników tego podatnika. Warunki co do zatrudnienia uważa się za spełnione, jeżeli w związku z wypłatą wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 28j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT). Wydatki powinny być ponoszone w każdym miesiącu roku podatkowego.

Zgodnie z nowymi przepisami warunek minimalnego zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę uznaje się za spełniony, jeśli podatnik Estońskiego CIT w odniesieniu do przynajmniej jednego z ww. obciążeń (PIT lub ZUS) jest płatnikiem. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik CIT Estońskiego, będący formalnie płatnikiem PIT/ZUS, faktycznie pobrał te należności.

 

Porównaj: nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z nowymi przepisami warunek minimalnego zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę uznaje się za spełniony, jeśli podatnik Estońskiego CIT w odniesieniu do przynajmniej jednego z ww. obciążeń (PIT lub ZUS) jest płatnikiem. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik CIT Estońskiego, będący formalnie płatnikiem PIT/ZUS, faktycznie pobrał te należności.